Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Frá Íslandi, s. r. o.

(ďalej ako „Obchodné podmienky“)

Článok I - Úvodné ustanovenia

 1. 1. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.fraislandi.com (ďalej aj ako „internetový obchod“), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Frá Íslandi, s. r. o., Východná 45, 919 43 Cífer, IČO: 50 239 091, DIČ: 2120236217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37351/T, e-mail: info@fraislandi.com (ďalej len „Predávajúci“).
  2. Tieto Obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to Predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „Kupujúci“). Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.fraislandi.com v sekcii „Kontakt“.
  3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“).
  4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi predpismi.
  5. Podnikateľom sa v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) rozumie:
   a. osoba zapísaná v obchodnom registri,
   b. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
   c. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
   d. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
  (ďalej aj ako „ Podnikateľ“)
  6. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami ani osobitnou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Obchodnými podmienkami a osobitnou zmluvou, ak bola uzatvorená medzi Predávajúcim a Podnikateľom, má prednosť úprava zakotvená v osobitnej zmluve.
  7. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok (Príloha č. 2 nižšie) a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru v internetovom obchode www.fraislandi.com a ktorá je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
  8. Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou tovaru od Predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných vizuálov, dizajnu či patentov Predávajúceho alebo výrobcov tovaru ponúkaného v internetovom obchode www.fraislandi.com, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.


Článok II - Kúpna zmluva

 1. 1. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa tovaru v internetovom obchode www.fraislandi.com. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá v riadnom stave, v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
  2. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
  3. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci potvrdí Spotrebiteľovi informatívnym emailom (s predmetom „Fraislandi.com – Potvrdená objednávka“) na zadaný email Kupujúceho, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
  4. Ak je Kupujúci Podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru Podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Podnikateľovi s týmto jeho návrhom (prostredníctvom e-mailu s predmetom „Fraislandi.com – Potvrdená objednávka“).  
  5. Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.
  6. Ak má Podnikateľ záujem stať sa veľkoobchodným partnerom Predávajúceho a využiť možnosť kúpy tovaru za veľkoobchodné ceny stanovené pre veľkoobchodné množstvá tovaru, môže požiadať o registráciu prostredníctvom formulára uvedeného na stránke www.fraislandi.com v sekcii „Veľkoobchod“. Registrácia Podnikateľa za veľkoobchodného partnera podlieha následnému schváleniu zo strany Predávajúceho. Po schválení Podnikateľa za veľkoobchodného partnera bude na e-mailovú adresu Podnikateľa, ktorú uviedol pri registrácii, doručená informácia o schválení veľkoobchodného účtu a veľkoobchodné podmienky.


Článok III - Cena

 1. 1. Aktuálne a platné ceny jednotlivých tovarov sú na stránkach nášho internetového obchodu uvádzané pri každom produkte samostatne. Ceny sú uvádzané vrátane DPH. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady spojené s doručením objednaného tovaru Kupujúcemu, t.j. poštovné. 
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu a prípadnú zmenu cien ponúkaného tovaru, obzvlášť v prípade zmeny kurzu EUR voči islandskej korune.
  3. Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru nad 49 EUR / 1343 CZK s miestom dodania na území Slovenskej republiky, resp. nad 80 EUR / 2192 CZK s miestom dodania na území Českej republiky, je zdarma.
  4. Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru nižšej ako 49 EUR/ 1343 CZK s miestom dodania na území Slovenskej republiky
   • Slovenská pošta ..................... .............. 2,50 EUR / 68 CZK
   • Kuriér na adresu v SR ............................3,90 EUR  /107 CZK
   • Zásielkovňa – odberné miesto v SR ..... 1,90 EUR / 52 CZK
  5. Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru nižšej ako 80 EUR/ 2192 CZK s miestom dodania na území Českej republiky je nasledovné:
   • Kuriér na adresu v ČR ............................ 6,00 EUR/ 165 CZK
   • Zásilkovna – odberné miesto v ČR ....... 2,90 EUR/ 80 CZK
  6. Konečná cena je celková cena uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane ceny za spôsob dopravy a platby, ktoré sa Kupujúci odoslaním objednávky zaväzuje za účelom kúpy tovaru zaplatiť (ďalej aj „Kúpna cena“). Predávajúci a Kupujúci sú touto cenou viazaní a meniť ju je možné iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.


Článok IV - Platobné podmienky

 1. 1. Za objednaný tovar Kupujúci zaplatí bankovým prevodom na účet Predávajúceho na základe údajov, ktoré mu budú doručené emailom po odoslaní objednávky alebo platobnou kartou po odoslaní objednávky.
 2. 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.
 3. 3. Tovar bude odoslaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.


Článok V - Dodacie podmienky

 1. 1. Predávajúci, resp. príslušný doručovateľ doručí Kupujúcemu objednaný tovar na miesto určené Kupujúcim pri objednaní tovaru.
  2. Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Slovenskej republiky je do piatich pracovných dni odo dňa potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim podľa článku II bod 3 týchto Obchodných podmienok v prípade Spotrebiteľa a podľa článku II bod 4 týchto Obchodných podmienok v prípade Podnikateľa.
  3. Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Českej republiky je sedem až desať pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim podľa článku II bod 3 týchto Obchodných podmienok v prípade Spotrebiteľa a podľa článku II bod 4 týchto Obchodných podmienok v prípade Podnikateľa.
  4. V prípade, ak dodanie tovaru v dodacej lehote podľa bodov 2 a/alebo 3 tohto článku nebude z akýchkoľvek príčin možné, je Predávajúci povinný Kupujúceho o tom dodatočne a bezodkladne informovať. V tomto prípade je Predávajúci zároveň oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom Kupujúceho taktiež bezodkladne upovedomí.
  5. V prípade, ak by predĺžená dodacia lehota presiahla 30 dní, je Kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.
  6. Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy v okamihu odovzdania objednaného tovaru dopravcovi na prepravu.
  7. Tovar bude dodaný Kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.
  8. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v mieste, ktoré uviedol ako miesto dodania v objednávke. Vo výnimočných prípadoch, ak sa na tom zmluvné strany písomne, resp. Kupujúci s príslušným dopravcom, dohodnú, môže Kupujúci prevziať tovar aj na mieste inom, než je miesto dodania uvedené v objednávke. V prípade, ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar, ktorý mu bol doručený na miesto dodania určené v objednávke, resp. iné miesto podľa dohody, alebo si tovar osobne neprevezme, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.
  9. Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu, či prípadne iné nezrovnalosti, je povinný o tom príslušného doručovateľa informovať a túto skutočnosť zapísať do prepravného listu, prípadne tovar odmietnuť prevziať z tohto dôvodu a informovať o tom Predávajúceho na adrese info@fraislandi.com. Ak si Kupujúci túto povinnosť nesplní, no zároveň dôjde z jeho strany k reklamácii takto dodaného tovaru, dopravca, resp. Predávajúci túto reklamáciu neuzná.
  10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu zavineného dodacou poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.


Článok VI - Storno objednávky

 1. 1. Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť e-mailom na adrese info@fraislandi.com.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
   • tovar sa už nevyrába
   • nie je možné skontaktovať sa s Kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail atď.).
  3. V prípade, že Predávajúci zruší objednávku v súlade s bodom 2 tohto článku Obchodných podmienok, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 kalendárnych dní.


Článok VII - Záruka a reklamácie

 1. 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
  2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.
  3. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar na adrese sídla Predávajúceho, resp. prostredníctvom emailu na adrese info@fraislandi.com. Pri reklamácii tovaru je potrebné riadiť sa ustanoveniami Reklamačného poriadku, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Obchodných podmienok.
  4. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
  5. Predávajúci zodpovedá za vady objednaného tovaru, ktoré má objednaný tovar pri prevzatí Kupujúcim, v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.
  6. Dokladom o kúpe tovaru a dodacím listom zároveň sa na účely uplatnenia nárokov z vád objednaného tovaru podľa týchto Obchodných podmienok rozumie faktúra doručená Kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.


Článok VIII - Neprebraté zásielky a odstúpenie od zmluvy

 1. 1. Kupujúci, ktorým je Spotrebiteľ, je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. súvisiacimi právnymi predpismi oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zruší.
  2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku u Predávajúceho v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu. Na tento účel môže Kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.
  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odošle Kupujúci Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty, pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.
  4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku zaslať tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, Predávajúcemu späť na adresu jeho sídla. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar nesmie byť použitý, akokoľvek upravený, či znehodnotený. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade zníženia kvality tovaru, resp. vzniku škody na tovare je Kupujúci povinný túto škodu Predávajúcemu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada škody vzniknutej na vrátenom tovare bola Predávajúcim jednostranne započítaná k jeho nároku na vrátenie Kúpnej ceny.
  5. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku znáša v celom rozsahu Kupujúci.
  6. V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim podľa bodu 1 tohto článku je Predávajúci povinný vrátený tovar prevziať a bez zbytočného odkladu vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu náklady na dopravu a poštovné, ktoré predstavujú rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom, ktorý si pôvodne zvolil Kupujúci a nákladmi na doručenie najlacnejším bežným spôsobom doručenia tovaru ponúkaným Predávajúcim.
  7. Predávajúci vráti Kupujúcemu platby podľa bodu 6 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. To neplatí, ak sa Predávajúci s Kupujúcim písomne dohodnú inak.


Článok IX - Ochrana osobných údajov

 1. 1. Informácie o Kupujúcich a ich osobné údaje sú spracúvané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Kupujúci vytvorením registrácie v internetovom obchode, odoslaním elektronickej objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Obchodné podmienky, udeľuje Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy Prevádzkovateľa a s ich ďalším spracúvaním súhlasí.
  2. Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim budú spracúvané výlučne na obchodné a marketingové potreby Prevádzkovateľa, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).
  3. Osobné údaje Kupujúceho bude Prevádzkovateľ spracúvať výlučne za účelom vybavenia objednávky Kupujúceho v internetovom obchode Prevádzkovateľa, jej dodania Kupujúcemu, vybavenia reklamácie Kupujúceho, odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a s tým súvisiacich činností, ako aj na zasielanie pravidelných informácií o novinkách a špeciálnych akciách v internetovom obchode Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim.
  4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas podľa tohto článku Obchodných podmienok na dobu neurčitú. Udelený súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov do sídla Prevádzkovateľa alebo na email info@fraislandi.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
  5. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u Prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  6. Predávajúci zároveň vyhlasuje a zaväzuje sa, že akékoľvek údaje o Kupujúcom, ktoré mu Kupujúci poskytol za účelom kúpy tovaru na stránkach internetového obchodu www.fraislandi.com, neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté iba v obmedzenom rozsahu za účelom doručenia tovaru.


Článok X – Veľkoobchodné podmienky

 1. 1. K dispozícii sú na vyžiadanie na info@fraislandi.com alebo na telefónnom čísle +421903430034 (SR) alebo +420774133322 (ČR).


Článok XI – Alternatívne riešenie sporov

 1. 1. Kupujúci – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@fraislandi.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej ako „Subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ARS“). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Zoznam Subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov (RSO), ktorá je dostupná online.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


 2. Článok XII - Záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 10.10.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť jednostranne Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Frá Íslandi, s. r. o., Východná 45, 919 43 Cífer, email: info@fraislandi.com

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ..............

Dôvod: ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

 * Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 1 – Reklamačný poriadok spoločnosti Frá Íslandi, s. r. o.
(ďalej ako „Reklamačný poriadok“)


 1. Článok I – Zjavné vady
  1. Kupujúci je povinný si tovar pri preberaní prezrieť a skontrolovať, či tovar nemá zjavné vady. Pri zistení vád je Kupujúci povinný tieto ihneď Predávajúcemu oznámiť (t.j. chyby vyznačí a popíše do dodacieho listu alebo faktúry a tovar vráti späť dopravcovi, ktorý vrátenie reklamovaného tovaru a existenciu vád potvrdí svojím podpisom).
  2. Za zjavné vady sa považuje:
  • Zjavné odchýlky od charakteristických všeobecných vlastností čerstvého a kvalitného tovaru.
  • Chýbajúce množstvo oproti deklarovanému množstvu na príslušnom doklade
  • Dodanie iného ako objednaného tovaru
  • Mechanické poškodenie tovaru pri preprave


 1. Článok II – Ostatné vady
  1. Ostatné vady (vady, ktoré sa nepovažujú za zjavné podľa článku II bodu 2 týchto Reklamačných podmienok) je Kupujúci povinný reklamovať ihneď po ich zistení, avšak najneskôr v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti e-mailom na adresu info@fraislandi.com.
  2. Skutočný produkt a obrázok uvedený v našom internetovom obchode www.fraislandi.com sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu.
  3. Pri reklamácii podľa bodu 1 tohto článku je nutné uviesť:
   • Jednoznačnú identifikáciu Kupujúceho – spravidla meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
   • Druh reklamovaného výrobku
   • Množstvo reklamovaného výrobku
   • Dôvod reklamácie
   • Dátum dodania reklamovaného tovaru
   • Číslo dodacieho listu (popr. faktúry)


 1. Článok III – Vybavovanie reklamácie
  1. Postup vybavenia reklamácie sa určí po vzájomnej dohode v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 619 - § 627 Občianskeho zákonníka v prípade Spotrebiteľov a v súlade s ustanoveniami § 409 až 470 Obchodného zákonníka v prípade Podnikateľov.
  2. Reklamovaný tovar musí byť Kupujúcim riadne uskladnený podľa platných noriem, alebo podľa podmienok skladovania uvedených na obale výrobku. Kupujúci si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na strane Kupujúceho neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.
  3. V prípade, ak Predávajúci uzná reklamáciu, Kupujúci je povinný reklamovaný tovar vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok s informáciami podľa článku II bod 3 týchto Reklamačných podmienok, spolu s dátumom a podpisom. Predávajúci odporúča priložiť aj dokumentačné fotografie. Tovar musí Kupujúci zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru Predávajúci nezodpovedá.
  4. O vykonanom reklamačnom konaní bude spísaný zápis s konštatovaním spôsobu vybavenia reklamácie.
  5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie zaslanej v súlade s článkom II týchto Reklamačných podmienok a po márnom uplynutí lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
  6. Poštovné a balné Predávajúci nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu Predávajúci nezodpovedá.
  7. Ak sa zo strany Spotrebiteľa jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môže to Predávajúci považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môžeme si u Kupujúceho uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.